Подкрепа за приобщаващото образование

Подкрепа за приобщаващото образование

Подкрепа за приобщаващото образование

20.09.2021 г.

Стартира изпълнението на проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ за деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

По проекта ще бъдат осигурени 31 милиона лева, включително за помощни средства за дечица с увреждания за специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ цели да осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, деца с хронични заболявания и деца в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Кои деца попадат в целевите групи по проекта? деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища; деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища; деца и ученици в риск от детски градини и от училища; деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища; родители на деца и ученици от детските градини и училищата.

ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ" участва в проекта по модул Оборудване на средата с материали.