Учители на детските групи

Педагогическия екип на ДГ 5 "МЕЧО ПУХ" се състои от 10 пед. специалиста - осем учители на четири детски групи, един ресурсен учител/логопед и един психолог.

Всички имат образователно квалификационна степен "Бакалавър" и/или "Магистър".

Четири от тях са сертифицирани Монтесори учители при премината следдипломна квалификация в Нов български университет на тема "Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години".