Прием в ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ"

Детска градина № 5 "Мечо Пух" е институция за отглеждане, социализиране, възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст. Приема деца чрез електронната система на Община Стара Загора, а също така и на свободен прием - на място.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1.1.Заявителят (родител или официален настойник) и детето да са с настоящ адрес в община Стара Загора

1.2.Детето, за което се подава заявление да е навършило или да навършва минимум 3 години (36 месеца) в годината на подаване на заявление.

1.3.Максималната възраст за кандидатстване е 7 години (84 месеца), навършени в месеца на подаване на заявлението.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

а) Удостоверението за раждане на детето.

б) Лична карта на заявителя, записващ детето за удостоверяване.

в) Заявление за прием по образец.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ПРИЕМ

а) Деца с увреждания: ‐ решение на ТЕЛК ‐ копие и оригинал за сверяване.

б) Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания: ‐ решение на ТЕЛК ‐ копие и оригинал за сверяване.

в) Деца‐сираци: ‐ Актовете за смърт на родителите ‐ копия и оригинали за сверяване.

г) Деца‐полусираци: ‐ Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

д) Деца с неизвестен родител ‐ Удостоверение за раждане на детето.