Детска група "Тигърчо"

Детска група "Тигърчо"

Детска група "Тигърчо"

Група "Тигърчо" се състои от 32 деца, родени през 2020 г. - 15 момичета и 17 момчета.

Учители са Милена Пенева и Теодора Милошева, помощник възпитател - Мария Николова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по методите и педагогиката на д-р Мария Монтесори. Целите на метода най-общо са:

- самостоятелност при овладяване на действителността;

- развиване на личността и и индивидуалността на детето. Към всяко дете се подхожда като към отделен индивид, а не част от група, където всички са под общ знаменател;

- придобиване на знание от "първа ръка" - в пряка близост с природата, ежедневието, с наблюдение и насочващ анализ;

- ненамеса на възрастните в играта и обучението на децата - те само наблюдават и насочват.

- създаване на връзка на детето със собствената му сетивност от "хващане към схващане" и самостоятелно вникване в устройството на света.

В учебният процес съществуват три етапа на учене:

1. Запознаване с материята чрез беседа, урок, книга.

2. Обработване на получената информация, развиване на разбирането за нея чрез работа, експериментиране, креативност.

3. Придобито познание - умение да се премине изпитание /тест, изпит/ с увереност, да предадеш познанието на някой друг, да се изразиш без затруднение.

Учебната програма е гъвкава и концентрирана върху практически умения, сензорика, математика, естествени науки за природата и света. На децата се предоставя възможност да развиват и други умения - грижа към околната среда, грижа към човека до теб, градинарство, готвене, учтиво и етично поведение.

Контакти:

1. М. Пенева - GSM 089 549 3787;

1. Т. Милошева - GSM 089 564 3977.