За приема на деца, родени през 2020 година, в ДГ "Мечо Пух"

За приема на деца, родени през 2020 година, в ДГ "Мечо Пух"

За приема на деца, родени през 2020 година, в ДГ "Мечо Пух"

23.03.2023 г.

През учебната 2023/2024 година в ДГ № 5 „Мечо Пух” новоприетите деца в Първа група ще бъдат обучавани по прогресивния метод на Мария Монтесори.

Макар и появил се преди 100 години, той печели изключителна популярност сред педагози с нестандартно мислене и съвременните родители поради симбиозата между съвременните теории за развитие на детето и революционните, прогресивни възгледи за детето на Монтесори. Някои автори го определят като „иновация в действие” поради начините за стимулиране на физическото, умственото, емоционалното и социалното развитие на децата. Акцентът е върху връзката между трите компонента: дете, благоприятна среда, учител, тяхното взаимодействие и непрекъснато развитие.

За разлика от стила в традиционното образование, метода Монтесори приема идеята за обучение чрез сетивата и директния опит, тъй като чрез докосване децата придобиват триизмерна представа за предметите. Образованието следва и отговаря на нуждите от естественото развитие на детето. То е активен участник в собственото си образование, развива се със свой собствен темп. М. Монтесори вижда свободата като важен компонент от зараждащата се у детето самодисциплина и като такава свободата носи съобразена с възрастта на децата социална отговорност, както към себе си, така и към групата. Тук се поощряват свободата на движение и личен избор, при стриктно спазване на правила, ред и уважение към другия. А за да подпомогнат свободата, учителите трябва да имат доверие и уважение към детето.

Основополагащ принцип на метода Монтесори е свободата и личният избор на детето през призмата на осъзнатата дисциплина. Основно понятие е, че свободата означава лична отговорност и затова има определени очаквания от страна на възрастните и връстниците към децата, които упражняват свободата си в благоприятната среда. Трябва да се вземе под внимание общия интерес на групата, така че децата да бъдат активно разубеждавани да извършват каквито и да било нараняващи действия, застрашаващи тяхната или чуждата сигурност.

Наблюдавайки децата и изследвайки техните потребности, Монтесори създава специални материали, с помощта на които децата могат самостоятелно да научат много неща. В тях е заложен принципът на самоконтрол, който свежда контролиращата роля на учителя до минимум. Материалите съответстват на различните зони в Монтесори залата. Основна характеристика на Монтесори материалите е, че съдържат "контрол на грешката" - създадени са по такъв начин, че детето може само да си коригира грешките. "Контролът на грешките кара детето да използва разума си, което е особено важна способност, и постоянно растяща потребност да открива разлики." М. Монтесори Монтесори материалите са екологични - произведени са от естествени материали /дърво, стъкло, порцелан/.

В залата има много предмети от реалния, всекидневен живот като те също са истински - ютия с дъска за гладене; цветя, които се подреждат; рамки за упражнения за закопчаване и вързване, винтове, отвертки и т.н. „Помогни ми да се справя сам” е сред основните принципи в метода. Когато работи самостоятелно над определена, интересна за детето задача/материал, то постига концентрация, която му позволява да разбира и учи дори на пръв поглед трудни за възрастта концепции.

ДГ № 5 „Мечо Пух” работи по метода Монтесори от 2019 година, когато стартира със своята първа група. През 2021 година още една детска група започва да работи по този метод. А от учебната 2023/2024 година по метода ще заработи и трета група деца – родените през 2019 година. Така в ДГ № 5 „Мечо Пух” развиваща и образователна работа по метода Монтесори ще се провежда в Първа, Втора и Трета група. Планирано е през учебната 2024/2025 година и децата, родени през 2021 година, да стартират работа, прилагайки прогресивния метод на италианската педагожка М. Монтесори.