Важно за приема в общински детски градини

Важно за приема в общински детски градини

Важно за приема в общински детски градини

20.01.2023 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Графиците на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи в тях за предстоящата 2023 г. са публикувани на сайта на Община Стара Загора.

Във връзка с изменения на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора се въвеждат следните промени в начина на провеждане на класиранията на деца в общински детски градини и в яслени групи в тях, считано от 01.01.2023 г.

1. При подаване на Заявление за прием в общинска детска градина или яслена група в общинска детска градина ще се взима под внимание настоящия адрес на детето.

2. Във връзка с изпълнение на изискванията за защита на личните данни системата за кандидатстване ще се отваря за 2 седмици преди всяко класиране. През този период родителите/настойниците ще могат да регистрират нови Заявления или да редактират вече съществуващи такива.

3. Ако детето не бъде прието на първо класиране, Заявлението му за прием се запазва и детето участва с него в следващите класирания през календарната 2023 г.

4. Системата ще се отвори за подаване на заявления за класиране в съществуващите групи в общински детски градини и яслени групи на 30.01.2023 г.

5. Децата, родени 2020 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2023/2024 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 03.04.2023 г.

6. Входящият номер на подаденото заявление за прием ще бъде изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата, тъй като много от родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.