Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

7.05.2019 г.

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ .

Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за учебната 2019/2020 година. Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко “ е 50 бр.и по схема „Училищен плод “ е 46 бр.

Дата на публикуване: 7.05.2019 г.

Срок за получаване на предложения: до 21.05.2019 г., 17:00 ч.

Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемитетака и общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя и наредбата. Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (21.05.2019 г., 17:00 ч.), не се разглеждат. Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на ДГ № 5 „Мечо Пух”, намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин” 28. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение. Съгласно данните, посочени в „Информационна система на образованието“, в ДГ № 5 „Мечо Пух” броя на децата, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от Първа до Подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 104 броя. Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно да спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу Наредбата.

II. Изисквания към участниците

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението надоставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, изпълнени през последните 4 (четири) години, считано от датата на подаване на предложението За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните четири години.

2. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем,обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

3. Всеки един участник трябва да притежава собствени или наети с договор за наем, транспортни средства. Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешителнои регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

4. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение, за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

5. Заявители по чл. 13, ал. 1, т. 3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

6. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".

7. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

8. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация - 60 минути (шестдесет минути).

III. Съдържание на предложението

Предложението се подавана хартиен носител в свободен текст на български език.

Възложител: Трите имена:

(Подпис и печат) /п. п./* *Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД Длъжност:

Директор ДГ № 5 „Мечо Пух” Подпис и печат: