ЗАПОВЕД № 175/ 29.05.2019 година

ЗАПОВЕД № 175/ 29.05.2019 година

ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 „МЕЧО ПУХ“ гр. Стара Загора, ул.»Подполковник Калитин» № 28, e-mail: cdg5sz@abv.bg, GSM: 088 327 5050

З А П О В Е Д № 175/ 29.05.2019 година

За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

На основание чл. 13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016 г., обн. ДВ бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп. Бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм. бр. 55 от 7.07.2017 г. в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп. Бр.43/ 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр.19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление № 1/ 07.05.2019 г. на Директора на ДГ № 5 „Мечо Пух”, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 07.05.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 167/ 07.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“ - Хармония ЕООД, заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Детска градина № 5 „Мечо Пух”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година.

2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“ – Озон вижън ЕООД, заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Детска градина № 5 „Мечо Пух”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година.

3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щe извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично.

МАРИАНА КУТИНА

Директор на ДГ № 5 „Мечо Пух”

Стара Загора